);

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
A honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért,
valódiságáért, esetleges módosulásáért a nem vállalunk felelősséget.
Nem vállalunk továbbá felelősségét azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak
használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából,
rendszerhibából, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében
keletkeztek.

AZ ADATKEZELŐ:
Flash Clinic 1125 Budapest, Trencséni utca 34/A
Adatvédelmi tisztviselő: Dr Gorka Eszter
Email: flashclinic@flashclinic.hu
Telefon: +36 30 360 3110

Az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük. Az
adatkezelési tevékenységét 2018. május 25. napjától az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679
Rendelete (GDPR) (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) alapján a 29-es munkacsoport
állásfoglalásainak figyelembevételével végzi.

A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Kezelt adatok: Az oldal látogatása során biztonsági okokból rögzítjük a látogató hálózati identitását
úgy, mint az IP-címét és a látogató által használt szoftver környezetet, továbbá látogatásának
időpontját, és a megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk
szerverünkön, bizonyos ideig. Az adatokat csak jogerős bírósági vagy hatósági megkeresés esetén
adjuk ki.
Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk látogatottságát mérő
külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google Analytics). A cookie-k elfogadása nem kötelező
(böngésző programjában letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők
igénybe. A mérési adatok kezeléséről az egyes adatkezelők (pl.: Google Analytics) tudnak részletes
felvilágosítást nyújtani.
Személyes adatai eljuthatnak hozzánk úgy is, ha felveszi velünk a kapcsolatot az oldal Kapcsolat
menüjében található űrlapon, esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk e-mail-
ben, amelyeken a személyes adatai is szerepelnek.
Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval kezelik,
nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett hozzájárulása nélkül nem
történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény előírásait betartjuk.

Az adatkezelés célja: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a szerver biztonságos
üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi más adatot a szolgáltatások működtetése,
illetve a felhasználók azonosítása érdekében rögzítjük.
A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat kapcsolattartásra, valamint
munkánk során használjuk fel.
Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által önként megadott adatokat addig őrizzük, amíg nem kéri
törlését. Minden adat – e-mail címe és az önként megadott információk – törlődnek. A szerver által
automatikusan rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak aggregált
formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.
Munkatársunkkal való személyes kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatait a cég illetve
jogutódjának fennállásáig őrizzük meg. Az adatkezelés célja olyan integritáselvű rendszer fenntartása
és üzemeltetése, amelynek része az elektronikus kommunikáció kronologikus áttekinthetősége.
Jogalapja a szervezet jogos érdeke. Az Érintett bármikor kérheti adatainak törlését ebben az esetben
is, ez azonban csak a törvényben lefektetett, helyreigazításra vonatkozó mindenkori határidő eltelte
után történik meg.
A WEBOLDAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FUNKCIONÁLIS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAP ADATVÉDELMI ALAPADATAI
Adatkezelés célja: Kapcsolati űrlapon megadott névvel és email címmel látógatóval való
kommunikáció.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása űrlap kitöltésével és elküldése által.
Adatkezelő által kezelt személyes adatok: Név, Email cím.
Adatok kezelésének időtartama: Az Érintett kérésére történő törlés.
Adatfeldolgozó:Villám Klinika Kft (1125 Bp Trencséni u.34/A, cgj: 01-09-323703, adószám: 26315751-
2-43)
Az adatfeldolgozók köre:
A szerver által rögzített és egy hónapig tárolt adatokhoz a cégünk (Villám Klinika Kft, 1125 Bp
Trencséni u.34/A, cgj: 01-09-323703, adószám: 26315751-2-43) szerverét üzemeltető rendszergazda
fér hozzá, ezzel kapcsolatos tevékenységét az adatkezelő utasításainak és az adatkezelővel fennálló
szerződés lejártát követő 30 napig végzi.
Valamennyi, az adatvédelmi nyilatkozatunkban közzétett metódus az Érintett személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos eljárásra vonatkozik. A nem személyes adatok kezelésével kapcsolatban
külön nyilatkozatot nem teszünk.

Jogorvoslat:
Bármely Érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu